دانلود رایگان


پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا گرایش آب وهواشناسی کاربردی - دانلود رایگاندانلود رایگان جغرافیای طبیعی گرایش آبوهواشناسی کاربردی تحلیل آماری وسینوپتیکی سرمازدگی شدیدبهاره باغ های سیب درسمیرم این پایان نامه به صورت دقیق و کامل و در قالبword و قابل

دانلود رایگان

جغرافیای طبیعی گرایش آبوهواشناسی کاربردی

تحلیل آماری وسینوپتیکی سرمازدگی شدیدبهاره باغ های سیب درسمیرم

این پایان نامه به صورت دقیق و کامل و در قالبword و قابل ویرایش طراحی و تدوین گردیده است و جمعا 125 صفحه می باشد و در مجموع 5فصل می باشد فصل اول:طرح تحقیق فصل دوم:مفاهیم و مبانی نظریتحقیق فصل سوم:معرفی ویژگی­های جغرافیایی منطقه موردمطالعه،فصل چهارم:تحلیل آماری وهمدیدی سرمازدگی سیب شهرسمیرم،فصل پنجم:آزمون فرضیه ها، نتیجه گیری و ارائهپیشنهادات