دانلود رایگان


پروپوزال طراحی سایت - دانلود رایگاندانلود رایگان پروپوزال طراحی وب سایت شامل 8 بخش و در 16 صفحه تهیه شده استاین پروپوزال برای تمامی سایت ها (شخصی-شرکتی-سازمانی و...) قابل استفاده می باشد .بخش های این پروپوزال شامل

دانلود رایگان پروپوزال طراحی وب سایت شامل 8 بخش و در 16 صفحه تهیه شده است
این پروپوزال برای تمامی سایت ها (شخصی-شرکتی-سازمانی و...) قابل استفاده می باشد .
بخش های این پروپوزال شامل :
1.مقدمه
2. مشخصات اختصاصی سیستم پیشنهادی
2-1 . زیر سیستم مدیریت سایت
2-2. امکانات کلی پورتال : نام ماژولهای سیستم و امکانات هریک
3. گرافیک
4. مشخصات عمومی سیستمها
4-1 . مدیریت پروژه
4-2 . متدولوژی و روش تولیدپ
4-3 . محیط توسعه
4-4 . آموزش
4-5 . امکانات کلی
5. زمان بندی پروژه
6. هزینه پروژه