دانلود رایگان


فرآیند هیدرو كراكینگ - دانلود رایگاندانلود رایگان فرآيندهيدرو كراكينگ كراكينگ پارافينهاي سنگين به پارافينهاي سبكتر و شاخه دار ر ا چون اين واكنش درحضور هيدروژن انجام مي شود ، به هيدرو كراكينگ موسوم است . هيدر

دانلود رایگان

فرآيندهيدرو كراكينگ

كراكينگ پارافينهاي سنگين به پارافينهاي سبكتر و شاخه دار ر ا چون اين واكنش درحضور هيدروژن انجام مي شود ، به هيدرو كراكينگ موسوم است . هيدر وكراكينگ برشهاي هيدروكربنيهميشه مورد توجه بوده است . در سال 1927 شركت ((فاربن )) از اين فرآيند براي تبديللينيت به بنزين استفاده كرد . در سال 1930 ، شركت
((اسو )) اين روش را براي بهبود كيفيت خوراكهاي نفتي به كار برد .

در سالهاي اخير به علت تغيير ساختارپالايشگاهها ، افزايش تقاضا براي فرآورده هاي سبك نظير بنزين ، توليد هيدروژنفراوان و ارزان از واحد رفرمينگ و بهبود
كاتاليزورها ، فرآيند هيدرو كراكينگ بهسرعت گسترش يافته است . همانند كراكينگ كاتاليزوري ، هيدروكراكينگ برشهايهيدروكربني سنگين و ارزان را به برشهاي سبكتر و با ارزشتر تبديل مي كند .

ويژگي اصلي هيدرو كراكينگ عملكرد در فشاربالاي هيدروژن است . نقش هيدروژن عبارتست از :

1-افزايشفعاليت كاتاليزور كه امكان مي دهد در دماي پايين تر و با سلكيتوتيه بيشتر عمل شود.

2- كاهش ككي كه باعثافت فعاليت كاتاليزور مي شود .

3- توليد هيدرو كربنهايسير شده پرشاخه كه در مورد بنزين باعث افزايش پايداري و عدد اكتان مي شود.

علاوه بر اين ، هيدرو كراكينگ روشي استبسيار انعطاف پذير كه امكان استفاده از خوراكهاي مختلف را مي دهد. البته خوراكمعمول هيدروكراكينگ گازوئيل سنگين است . در پالايشگاههاي جديد ، كراكينگكاتاليزوري از گازوئيل هاي اتمسفري و خلأ كه پارافيني هستند و اسانتر شكسته ميشوند ، استفاده مي شود در حاليكه هيدرو كراكينگ از سايكل اويل ها (cycle oil)كه آروماتيكي ترند و فرآورده هاي ككينگ به عنوان خوراك استفاده مي كند . اين مواددرمقابل كراكينگ كاتاليزوري بسيار مقاومند در حاليكه فشار بالاي هيدروژن موجبسهولت شكستن آنها مي شود.

لازم به ذكر است كه با توجه به نوع خوراك ،عمليات هيدرو كراكينگ را به دو فرآيند كلي تقسيم كرده اند : هيدرو كراكينگ كه برروي خوراكهاي تقطير شده انجام
مي شود و هيدروپروسسينگ از باقيمانده به عنوان خوراك استفاده مي كند . اين دوفرآيند از بسياري جهات مشابهند و اختلاف اصلي آنها در نوع كاتاليزور و شرايطعملياتي است.

فرآورده هاي معمول هيدرو كراكينگ عبارتنداز : بنزين هاي با اكتان بالا ، سوختهاي جت و گازوئيل مرغو ب ، انتخاب شرايطعملياتي مناسب ، واكنشها را به سوي توليد فرآورده هاي مورد نظر جهت مي دهد.


واكنشها:

ويژگي اصلي واكنشهاي هيدرو كراكينگ ،گسستگي پيوند كربن – كربن است .
بر حسب وضعيت قرار گرفتن اين پيوند ، مي توان واكنشها را به 3 گروه تقسيم كرد :

الف) واكنشهاي هيدرو كراگينگ ساده (شكستن c-cدر يك زنجير ):

اين واكنش مجموعه دو واكنش كراكينگ هيدروكربن زنجيري و اشباع اولفين حاصل به وسيله هيدروژن مي باشد .


ب) واكنشها ي الكيل زدايي درحضور هيدروژن (شكستن c-c مجاور يك هسته )

CH2-R + H2 + R-CH3

ج) واكنشها ي باز شدن حلقه (شكستن c-cدر يك حلقه ):

C6H14 H2+

واكنش ايزومري زنجيرها نيز انجام مي شود .

واكنشها ي جنبي عبارتند از : هيدروژني شدناولفينها و آروماتيك ها ، تصفيه هيدروژني تركيبات گوگردي ، نيتروژن دار ، اكسيژندار .

جدول صفحه بعد ليست تبديلهاي ممكن را درمورد گروههاي مختلف هيدروكربني ارائه مي دهد .واكنشهاي انجام پذير گروههاي مختلف در هنگام هيدرو كراكينگ

هيدرو كربنها

واكنشها

فرآورده هاي اصلي

پارافينها

ايزومري

گسستگي

ايزو پارافينها

مواد سبك

نفتنها

ايزومري

الكيل زدايي در حضور هيدروژن

سيكلو پنتانهاي ايزو پارافنها ي سبك

دي نفتنها

باز شدن حلقه

ايزومري

الكيل زدايي در حضور هيدروژن

سيكلوپنتنهاي ايزو پارافينهاي سبك

الكيل بنزنها

ايزومري

ديسموتاسيون

الكيل زدايي در حضور هيدروژن

الكيل بنزنها ي ايزو پارافينها و سيكلو پارافينهاي سبك

بنزو نفتنها

باز شدن حلقه

هيدروژني شدن

الكيل بنزنها

دي نفتنها

الكيل نفتالنها

هيدرو ژني شدن

بنزو نفتنها

دي نفتنها


بررسيها يترموديناميكي

همانگونه مشاهده شد ، هيدرو كراكينگ مجموعهواكنشها ي گرماگير كراكينگ و گرمازاي هيدروژني كردن است و چون حرارت توليد شده درواكنش اخير خيلي بيش از گرماي مصرفي توسط كراكينگ است ، در مجموع هيدرو كراكينگواكنشي است گرمازا . پايين تر از 500 درجه سانتيگراد و تحت فشار هيدروژن ، اينواكنش و واكنشهاي اشباع اولفينها به صورت واكنشهاي كاملند ولي اشباع آروماتيكهاتعادلي است . واكنشهاي اشباع بسيار گرمازا مي باشند.

گرماي اضافي باعث افزايش دماي راكتور ميشود كه براي كاهش آن بايد هيدروژن سرد در راكتور تزريق كرد .

ميزان گرمازايي واكنشها

نوع واكنش

گرماي متوسط واكنش(400)

ا لف)هيدر و كراكينگ


پارافينها :


14-11 625/0-49/0

نفتنها : +

12-10 54/0-45/0

آروماتيكها: R s + 3 H2 RH +

11-10 49/0-45/0

ب) اشباع


اولفينها :

31-27 &n


فرآیند هیدرو كراكینگ


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه