دانلود رایگان


عنوان تحقیق : و جمینگ آن HF طراحی لایه هاي شبکه رادار - دانلود رایگاندانلود رایگان فهرست مطالبعنوان صفحهمقدمه . ........................................................................................................................................................................................

دانلود رایگان فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه . ........................................................................................................................................................................................ 1
تاریخچه..................................................................................................................................................................................... 2
فصل اول
بررسی استاندارد لایه هاي مختلف شبکه هاي نظامی . ....................................................................................... 3
1-1 لایه فیزیکی . ................................................................................................................................................................... 5
6................................................................................................................ . MIL-STD-188- 1-1-1 استاندارد 110
6.......................................................................................................... . STANAG 2-1-1 استاندارد 4285,4539
7......................................................................................................................... . FED-STD- 3-1-1 استاندارد 1052
7..............................................................................................................MIL-STD-188-141B 4-1-1 استاندارد
2-1 لایه اتصال داده . ............................................................................................................................................................ 8
3-1 لایه هاي بالاتر . ............................................................................................................................................................. 8
4-1 شکل موجهاي ارسالی . .............................................................................................................................................. 10
5-1 مقایسه . ............................................................................................................................................................................. 10
HF فصل دوم پروتکل هاي لایه رادار
1-2 مقایسه اي بین پروتکلهاي موجود . ...................................................................................................................... 11
2-2 انجام آزمایش................................................................................................................................................................. 15
د
3-2 مقایسه نتایج . ................................................................................................................................................................. 17
HF طراحی شبکه رادار
1-3 طراحی شبکه . ............................................................................................................................................................. 20
2-3 نتیجه گیري . .................................................................................................................................................................. 24
HF فصل چهارم مکانیزم عمل رادار
1-4 مکانیسم عمل . ........................................................................................................................................................... 25
2-4 کاربردها . ......................................................................................................................................................................... 25
در طبیعت . ................................................................................................................................................ 29 HF 3-4 رادار
در هوانوردي غیر نظامی و نظامی HF فصل پنجم رادار
در هوانوردي غیر نظامی و نظامی . ................................................................................................... 30 HF 1-5 رادار
34................................................................................................................................ . Blind Speed 2-5 سرعت کور
35............................................................................................................................................................. . . Arcfading3-5
4-5 تاریخچه: . ....................................................................................................................................................................... 40
HF فصل ششم اصول کار رادار
41......................................................................................................................................................... . HF : 1-6 اصول رادار
2-6 پهناي باند: ................................................................................................................................................................. 42
43.............................................................................................................................. (polarization) : 3-6 قطبیدگی
4-6 هندسه رادار .................................................................................................................................................................. 45
ه
5-6 واژه شناسی: . .............................................................................................................................................................. 46
48..................................................................................................................... . (incidence angle) 6-6 زاویه تابش
49....................................................................................................... . (spatial resolution) : 7-6 دقت تفکیک
50.............................................................. . (synthetic aperture radar): دهانه ترکیبی HF 8-6 رادار
1-9-51............................................................................................................................... . HF : 9-6 خصوصیات تصویر رادار
53........................................................................................... (multi-looking processing): 6دید چندگانه
53.................................................................................................................................... . (spatial filtering) 2-9-6
10-6 کاربردهاي پیشرفته: ............................................................................................................................................ 55
11-6 نتیجه: . ....................................................................................................................................................................... 75
HF فصل هفتم روش جامینگ رادار
58................................................................................................................................. . HF رادار Jamming 1-7 نحوه
2-7 جمینگ مخابراتی ..................................................................................................................................................... 61
3-7 جمینگ پوششی......................................................................................................................................................... 64
4-7 موقعیت هندسی . ........................................................................................................................................................ 66
67.......................................................................................................................................... . Burn –Through 1-4-7
68...................................................................................................................[3] Burn –Through 2-4-7 فاصله
5-7 جمینگ پوششی......................................................................................................................................................... 69
6-7 مدیریت توان . ............................................................................................................................................................... 72
73.................................................................................................................................................. . Look Through 7-7
و
8-7 جمینگ گول زننده فاصله . ...................................................................................................................................... 74
74................................................................................................................. . Range Gate Pull Off 1-8-7 روش
2-8-7 سلول دقت............................................................................................................................................................... 76
77................................................................................................................................................ . Pull-Off Rate 3-8-7
77.....................................................................................................Counter - Counter Measures 4-8-7
9-7 نتیجه گیري . ............................................................................................................................................................... 79
مراجع . ........................................................................................................................................................................................ 80
ز
فهرست جداول
عنوان صفحه
12............................................................................................................................................................................... . 1- جدول 2
14............................................................................................................................................................................... . 2- جدول 2
16............................................................................................................................................................................... . 1- جدول 3
17............................................................................................................................................................................... . 2- جدول 3
60............................................................................................................................................................................... . 1- جدول 7
ح
فهرست اشکال
عنوان صفحه
10................................................................................................................................................................................. . 1- شکل 1
11................................................................................................................................................................................. . 1- شکل 2
18................................................................................................................................................................................. . 2- شکل 2
18................................................................................................................................................................................. . 3- شکل 2
21................................................................................................................................................................................. . 1- شکل 3
21................................................................................................................................................................................. . 2- شکل 3
22................................................................................................................................................................................. . 3- شکل 3
23................................................................................................................................................................................. . 4- شکل 3
41................................................................................................................................................................................. . 1- شکل 6
43................................................................................................................................................................................. . 2- شکل 6
43................................................................................................................................................................................. . 3- شکل 6
44................................................................................................................................................................................. . 4- شکل 6
45................................................................................................................................................................................. . 5- شکل 6
47................................................................................................................................................................................. . 6- شکل 6
50................................................................................................................................................................................. . 7- شکل 6
52................................................................................................................................................................................. . 8- شکل 6
54................................................................................................................................................................................. . 9- شکل 6
54...............................................................................................................................................................................10- شکل 6
54...............................................................................................................................................................................11- شکل 6
62................................................................................................................................................................................. . 1- شکل 7
ط
63................................................................................................................................................................................. . 2- شکل 7
64................................................................................................................................................................................. . 3- شکل 7
65................................................................................................................................................................................. . 4- شکل 7
67................................................................................................................................................................................. . 5- شکل 7
68................................................................................................................................................................................. . 6- شکل 7
71................................................................................................................................................................................. . 7- شکل 7
71................................................................................................................................................................................. . 8- شکل 7
73................................................................................................................................................................................. . 9- شکل 7
74...............................................................................................................................................................................10- شکل 7
75...............................................................................................................................................................................11- شکل 7
76...............................................................................................................................................................................12- شکل 7
78...............................................................................................................................................................................13- شکل 7


عنوان


تحقیق


:


و


جمینگ


آن


HF


طراحی


لایه


هاي


شبکه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ربات هوشمند کلش اف کلنز

کتاب انتقال حرارت و جرم سنجل - ویرایش پنجم (2015)

دفترچه تلفن فارسی نسیم نسخه 4.0.0.95

مقایسه فنی و اقتصادی روش های خاک ورزی در تولید گندم و جو آبی

مقایسه فنی و اقتصادی روش های خاک ورزی در تولید گندم و جو آبیدیوان حافظ

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش

پاورپوینت-ppt- کیفیت توان برق تعاریف، شاخص هاامواج- کیفیت توان- ولتاژ- استانداردها و ضرورت هادر 65 اسلاید-powerpoint - الکترونیک- برق- نیرو- توان-